Ako nám poukázať 2% z dane

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022:

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov: TOP CENTRUM
Sídlo: Turnianska 5, 85107 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 30788803

V daňovom priznaní môžete dať súhlas s poskytnutím Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) nášmu občianskemu združeniu. Ak sa tak rozhodnete, budeme o Vás vedieť. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2022) na daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!) Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.03.2022 odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Stiahnite si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
Stiahnite si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t. j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%

Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:
Obchodné meno alebo názov: TOP CENTRUM
Sídlo: Turnianska 5, 85107 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 30788803

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!)

Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane
Stiahnite si POTVRDENIE o zaplatení dane

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €:

Vypočítajte si:
1. Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
a) Ak právnická osoba v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (do 31.3.2022) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (do 31.3.2022) darovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby na strane 12 v časti VI. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu PO potrebujete uviesť tieto naše údaje:

Obchodné meno alebo názov: TOP CENTRUM
Sídlo: Turnianska 5, 85107 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 30788803

V daňovom priznaní na strane 12 môžete dať súhlas s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu občianskemu združeniu. Ak sa tak rozhodnete, budeme o Vás vedieť.
Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do lehoty, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Stiahnite si Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby