Naše občianske združenie

Občianske združenie TOP CENTRUM je nezisková organizácia, ktorej hlavným zameraním je práca s deťmi a mládežou. Občianske združenie TOP CENTRUM, o. z. sa svojou činnosťou a aktivitami úspešne zameriava na:

  • Prácu, rozvoj a aktivizáciu činnosti a sebarealizáciu detí a mládeže, na tanečno-športové aktivity, aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy, podpory nadaných jednotlivcov, kolektívov (výchova niekoľkých majstrov Slovenska v štandardných aj latinsko-amerických tancoch)
  • Na dlhodobý systém pravidelných činností, aktivít formou kooperatívnych hier, pohybových a hravých činností, pohybového cvičenia detí
  • Realizáciu projektov, ktoré pre deti a mládež prinášajú radosť, vnútorné uspokojenie a kontakt so širokým kolektívom. Voľno časové aktivity sú určené všetkým deťom bez akejkoľvek formy diskriminácie, bez obmedzení a bariér, to znamená, že TOP CENTRUM, o. z. ponúka aktivity deťom a mládeži bez ohľadu na ich zdravotné problémy, sociálne pomery, atď.

Občianske združenie TOP CENTRUM podporuje jednotlivcov a kolektívy zo sociálne slabších skupín, jednotlivcov zdravotne postihnutých. Pravidelne pracuje v teréne a vyhľadáva nadaných jednotlivcov z radov detí a mládeže, organizačne a finančne podporuje ich talent a danosti.

Ciele občianskeho združenia sú taktiež zamerané na aktivity spojené s bojom proti negatívnym javom, omamným látkam, drogám a drogovej závislosti.

Všetky príjmy (členské príspevky, dotácie, 2%, príspevky fyzických a právnických osôb atď.) občianskeho združenia TOP CENTRUM sú použité výhradne na činnosť občianskeho združenia.